Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bidersanlatimi.com Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR VE SATILAN ÜRÜN

MADDE 1.1 SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ / Bidersanlatimi.com (SATICI)

MERSİS No: 0217 0492 3170 0001

Adres: Mimar Sinan Mahallesi 2315 Sokak No:5A Efeler Aydın

Telefon (Müşteri Hizmetleri ): 05357150542

Web Adresi: bidersanlatimi.com

MADDE 1.2 ALICI:

Adı / Soyadı / Unvanı: Nihai Tüketici (“ALICI”)

MADDE 1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Apollon Eğitim Modeli bir eğitim destek hizmeti niteliğindeki bir veya birden fazla dijital içerik ve varsa alıcının bidersanlatimi.com internet sayfası üzerinden seçeceği bir ya da birden fazla basılı materyalden oluşan yayın seti (“Ürün”) satın almıştır.

Ürün veya ürünler, Apollon Eğitim Modelinin YKS/LGS/9/10 veya 11.sınıf ve 12.sınıf düzeyinde tüm branşlarda ders videolarını içeren paketlerinden bir veya birkaçını ve (varsa) ilgili paketlere bağlı yayın setinden oluşmaktadır. Sadece internet üzerinden verilen Dijital Apollon Eğitim Modeli, ödeme işlemi tamamlandıktan hemen sonra kullanıma açılacaktır. Yayınlar ise (varsa) paketlenerek, kullanıcının kayıt sırasında belirttiği adrese kargolanacaktır. Ürünün veya ürünlerin diğer özellikleri ve kullanım koşulları “bidersanlatimi.com” web sitesinde yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda detaylı olarak belirtilmiştir.

Tereddüde mahal vermemek üzere, bidersanlatimi.com adresinde satın alma tarihinde (varsa) basılı materyale ilişkin belirtilmekte olan yayınevi adları ve kitap sayıları örnek amaçlı olmak üzere, bir önceki senenin seti dikkate alınarak verilmiş olup SATICI’nın yayınevlerini, kitap sayılarını, içeriklerini, açılış ve gönderim tarihlerinde değiştirme hakkı saklıdır.

MADDE 2: KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI'nın SATICI’ya ait bidersanlatimi.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme'de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 1.3'te belirtilen, Ürün veya Ürünlerin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Ürün’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, Ürün’e ilişkin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve varsa ALICI adına gönderilecek Ürün’ün bedelini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. 

MADDE 4: ÜRÜNÜN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ

ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; 

  1. Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyarak onaylamasını,
  2. Mesafeli Satış ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni okuyarak onaylamasını,
  3. Ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanmış sayılır. Bu suretle Ürün, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen süre, zaman ve şartlarla ALICI'nın veya ALICI’nın bildirdiği Ürün’den faydalanacak kişinin (“Kullanıcı”) internet erişimine açılacak ve bu anda Ürün ALICI'ya teslim edilmiş olacaktır.

ALICI, Kullanıcı’ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı Kullanıcı’ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, Kullanıcı’ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu cihetle her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

Basılı materyal ( siparişte varsa), ALICI’nın satın alma sırasında belirttiği kargo adresine gönderilecektir. Ancak Ürün’ün içeriği, erişime açılış veya teslim tarihi üniversite sınav sistemindeki gelişmelere, ve müfredat değişikliklerine göre ALICI’yı mağdur etmeyecek koşullarda değişebilir.

Satın alınan Ürün’ün özelliğine göre, Ön Bilgilendirme Formu’nda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşme’ye ve Ön Bilgilendirme Formu’na uygun olarak ifa edilecektir.

MADDE 5: ALICININ BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, madde 1.3'te belirtilen satın almış olduğu Ürün veya ürünleri satın almadan önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir. 

ALICI, söz konusu Ürün’ü satın alarak Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir. 

ALICI, satın aldığı Ürün’ü tüm mevzuata, işbu Sözleşme’ye, Ön Bilgilendirme Formu’na ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, Ürün’ü kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlamalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder. 

ALICI’nın işbu Sözleşme yahut Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere aykırı davranması halinde SATICI’nın işbu Sözleşme’yi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni feshetme, ALICI’ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve ALICI’nın dijital erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı saklıdır.

Elektronik ortamda alınan Hizmet/Hizmetler için Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Bu yüzden sözleşmeyi yapan kişinin bilgileri doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi bedelini geri ödemeksizin iptal eder.

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan ve kabul edilen tüm hallerde, Satıcı’nın işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu veya bu gibi durumlar Satıcı için, gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satıcı’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce web sitesine erişimin engellenmesine yönelik verilen ihtiyati tedbir kararları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Satıcı’nın kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

 

MADDE 6: SATICININ BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ürünlere ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ya ait mobil veya masaüstü cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.

SATICI, Ön Bilgilendirme Formu’nda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında sağladığı Ürün veya ürünlerden Öğretim yılı sonuna kadar (30 Haziran 2023) yararlanmanın sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Ürün veya ürünlerde yer alan dijital içeriklerin müfredat değişikliği vb. sebeplerden dolayı değiştirilmesi, güncellenmesi ve içeriklerin iyileştirilmesi amaçlarıyla Öğretim yılı içerisinde ALICI’ya sağlanan toplam kullanım lisansı süresi haricindeki günlerde ALICI’nın dijital içeriklere erişememesi, sürekliliğin ihlali anlamına gelmeyecektir.

SATICI, Ürün veya ürünlerin sunumunun kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, Sözleşme'nin ifasının imkânsız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI'ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu Ürün veya ürünler ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri bidersanlatimi.com resmî web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI'lara duyurmakla yükümlüdür.

Dijital içerikler; yazılım geliştirme, müfredatın güncellenmesi ve benzeri sebeplerle belirli günlerde erişime kapatılabilmektedir. SATICI, dijital içeriklerin haftanın 7 günü ve her gün 24 saat kesintisiz olarak erişime açık olduğunu ALICI'ya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir.

SATICI;

a) İşbu Sözleşme’nin kurulduğu günden 30 Haziran 2023 tarihine kadar kullanılabilecek olan, Kullanım lisansını sağlayacak ve bu kullanım lisansı süresinde dijital içerikleri ALICI’nın kullanımına açık tutacaktır

b) SATICI, Kullanıcı tarafından çözülen testlerin sonuçlarını değerlendirmek suretiyle Kullanıcı’nın başarı seviyesini dönem dönem tespit edecek, Kullanıcı’ya ve talep halinde velisine bildirilecektir.

SATICI yalnızca işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formunda bilgileri yer alan ürünleri ALICI’ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI/Kullanıcı’ya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Ürün’ün etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları ALICI'nın sorumluluğunda olup, Ürün’ün ALICI’nın sübjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

SATICI, Ürün ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, Ürün’ün ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

SATICI, Ürün ile sunulan her türlü dijital ve basılı içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri müfredat ile uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler bidersanlatimi.com web sitesinden alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www. bidersanlatimi.com sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı, Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. bidersanlatimi.com dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da Banka havalesi/EFT ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havale/EFTsi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havale/EFT nin banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi Satıcı ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 

MADDE 7: ÜRÜNÜN BEDELİ, ÖDENMESİ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, akdedildiği tarihten itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar ürünlerin bedelleri Ön Bilgilendirme Sözleşmesinde belirtildiği gibidir.

 

YKS yayınları (tüm branşlarda Konu anlatımlı föy veya akıllı defter + soru bankası + soru çözüm videoları + deneme sınavları (8 TYT + 8 AYT)) = 1404 TL

LGS yayınları (tüm branşlarda Konu anlatımlı föy veya akıllı defter + soru bankası + soru çözüm videoları + deneme sınavları (10 LGS)) = 1404 TL

9-10-11.sınıf yayınları (tüm branşlarda Konu anlatımlı föy veya akıllı defter + soru bankası + soru çözüm videoları + deneme sınavları (10 deneme)) = 1404 TL

 

Belirtilen rakamlar; Ürün bedeli, ürünlerin peşin fiyatlarıdır. 

Fiyatlara KDV ve tüm vergiler dahildir.

Varsa basılı yayın için taşıyıcı bedeli dâhil değildir.

**Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

1. Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ürün Bedeli’nin SATICI’nın bidersanlatimi.com web sayfası üzerinde yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir.

2. Kredi Kartı ile Ödeme: bidersanlatimi.com web sayfası üzerinde yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, Ürün Bedeli yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. ALICI tarafından taksitli ödeme yönteminin seçilmesi halinde ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün Bedeli üzerinden uygulanacak vade farkı ALICI’ya yansıtılabilir. Bu vade farkı bedeline ilişkin SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup bu durum tamamen ALICI ile ödeme sağlayıcı kuruluş arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

MADDE 8: CAYMA HAKKI

Ürün kapsamında dijital içerik bulunduğundan dijital içeriğe erişim imkânı sağlandığı andan itibaren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15/ğ Maddesi uyarınca ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

Dijital içeriğe erişim sağlanmadan önce ve/veya Ürün içeriğindeki basılı materyalin ALICI’ya tesliminden sonra ALICI tarafından Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen basılı materyalin ambalajının açılmamış, kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Şüpheye mahal vermemek üzere, Ürün, dijital içerik ve (varsa) basılı materyalden oluşan bir set olup dijital içeriğe erişim sağlanması veya basılı materyalin ambalajının ALICI tarafından açılması hallerinde ifa gerçekleşmiş sayılacak ve ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır. Ürün, dijital içerikten ve basılı materyalden oluşan bir bütün olup bölünemez, ayrı ayrı cayma hakkına yahut iadeye konu edilemez.

ALICI, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken SATICI tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı tercih edecektir. ALICI’ya iade için herhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya ALICI’nın adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dâhil olmak üzere SATICI, ALICI’dan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen basılı materyalin ALICI’ya gönderim de dâhil tüm kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

ALICI tarafından yukarıdaki şartlar çerçevesinde cayma hakkının kullanılması halinde:

ALICI’nın satın alma esnasında belirttiği/belirteceği teslimat adresine teslim edilen basılı materyalin kutusunun, ambalajı ile birlikte açılmadan, eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir. ALICI’nın ambalajı açması halinde artık SATICI basılı materyali iade almak ile yükümlü olmayacaktır. Cayma hakkına konu Ürün’ün SATICI’ya, yukarıdaki şartlarda ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde Ürün Bedeli ALICI’ya iade edilir.

MADDE 9: TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER - KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

ALICI, SATICI tarafından kendisine ticari ileti gönderilmesine dair izin vermediği takdirde kendisine ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir. Ancak SATICI, Ürün’e ilişkin teslimat, ödeme vb. kapsamında ALICI’ya yapacağı bilgilendirmeleri ALICI’nın izni olmaksızın yapabilir.

ALICI, ticari ileti gönderilmesine onay verdikten sonra, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin işbu Sözleşme’de yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICI’ya ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerinizi ve diğer bilgilerinizi Satıcı, güvenliğinizi ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim olarak, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. Ürün’ün kişiye özel hizmet verebilmesi için üyelik kaydı sırasında T.C. Kimlik Numaranızın ve doğum tarihi bilgilerinizin alınması gereklidir. Bu bilgiler olmadan dijital içeriğe erişim sağlamanız mümkün değildir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.bidersanlatimi.com/kvkk linkinden ulaşabilirsiniz.

MADDE 10: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin 7. Maddesinde belirtilen tarihte kendiliğinden sona erer.

SATICI, ALICI'nın iş bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde ALICI, SATICI’dan hiçbir bedel talep edemez.

Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen kendi kararı ile işbu Sözleşme konusu Ürün’ü ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir. Bu durumda, fesih tarihinden 7. Maddede belirtilen tarihe kadar olan süre Sözleşme’nin toplam süresine bölünerek bulunacak oran ile Ürün Bedelinin çarpılması suretiyle elde edilecek bedel dışındaki kısım ALICI'ya iade edilir. ALICI'nın bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

işbu Sözleşme’den doğan veya işbu Sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıkarda ALICI, ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır.

 

Bidersanlatimi.com kullanıcı sözleşmesi

İş bu sözleşme ile süreli olarak bidersanlatimi.com sitesinde bulunun ürün veya ürünlerin erişim lisansı elde edeceksiniz. Onay kutusunu tıkladığınızda işbu sözleşmeye taraf kabul edilirsiniz ve bidersanlatimi.com sitesinde bulunan ürün veya ürünlere erişiminiz sağlanır. Bu yüzden LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Kısaca; İşbu Kullanıcı Lisans Sözleşmesiwww.bidersanlatimi.com sitesi kapsamında her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları içerik sağlayıcı olarak şirketimiz Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ ve/veya Site’ye içerik sağlayan üçüncü taraflara ait olan ve başta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mükiyet Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuat kapsamında korunan içeriklere ve ürünlere erişim ve kullanım kurallarını düzenlemektedir.

Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ, önceden haber vermeksizin işbu Sözleşme’de yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği emredici ve müfredat değişikliklerinin zorunlu tuttuğu güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. Site üzerinden yapılacak ilan tarihinden itibaren güncel Sözleşme ile bağlı olduğunuzu belirtiriz.

Bunun dışında Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI’ya sağlanan ürün ve içerikleri tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda revize edebilir. Herhangi bir revizyon veya değişiklik Site’de yayınlandığında geçerli olacaktır. Kullanıcı, değişikliklerden haberdar olmak için Site’yi düzenli olarak gözden geçirir. Ancak yapılan değişikliklerin KULLANICI’nın aleyhine olması ve işbu Sözleşme kapsamında sunulan ürün ve içeriklerden faydalanma haklarını kısıtlaması halinde KULLANICI’nın işbu Sözleşme’yi Madde 2.5 hükmü uyarınca fesih hakkı saklıdır. Yapılan bildirimi müteakip KULLANICI, ürün ve içerikleri ve siteyi kullanmaya devam ederse, yapılan değişikleri kabul etmiş sayılır ve bu değişikliklerle bağlı olur.

 

1. SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI ve KONUSU

1.1 Lisans Veren/Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ

Unvanı: Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ / Bidersanlatimi.com 

MERSİS No: 0217 0492 3170 0001

Adres: Mimar Sinan Mahallesi 2315 Sokak No:5A Efeler Aydın

Telefon (Müşteri Hizmetleri ): 05357150542

Web Adresi: bidersanlatimi.com

1.2. Lisans Alan/KULLANICI:

Adı / Soyadı / Unvanı: Nihai Tüketici (“ALICI”)

Sözleşme'de Bideranlatimi ve KULLANICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak ifade edilmektedir.

1.3 Ürün / İçerik ve Özellikleri

LİSANS ALAN, işbu Sözleşme’de, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen internet erişimli eğitim materyali olan ÜRÜN’e münhasır olmayan, süreli ve sınırlı erişim lisansı hakkını elde etmiştir. Süreli erişim lisansı hakkı; e-eğitim Ürün’ü olan Apollon Eğitim Modeline bu Sözleşme kapsamında internet üzerinden erişim ve belirtilen çerçevede kullanım olanağı sağlamaktadır. ÜRÜN ve İÇERİKLER’in özellikleri Site’de tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda yer almaktadır.

İşbu Sözleşme, seçmiş olduğunuz Ürün veya Ürünlere Site aracılığıyla erişmek suretiyle KULLANICI’ya sağlanan sınırlı ve münhasır olmayan lisans hakkına dair Tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

2. Ürünlere ve İçeriklere İlişkin Fikri Mülkiyet Hakları

2.1 Fikri Mülkiyet Hakları’nın Sahibi: Tüm bidersanlatimi.com sitesi ve bölümlerinin, site ile birlikte veya Site aracılığıyla elde edilen, tescilli olup olmadığına bakılmaksızın, tüm içerikler, programlar, yazılımlar, videolar, klipler, kaynak kodları, tasarımlar, resimler, görseller, videolar, logo, marka, amblem, gelişim raporları, ticari sır, know-how ve eserlerin üzerindeki mülkiyet hakları ile, fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi:

- Tek başına Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ tarafından geliştirilmiş ise, münhasıran Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ dir

- Site’ye içerik, ortam ve/veya platform temin eden yan kuruluşlar ve/veya tedarikçiler tarafından geliştirilmiş ise, söz konusu içerik ve eserleri geliştiren ilgili üçüncü kişilerdir.

KULLANICI kendisine işbu Sözleşme ile Madde 2.2’de tanımlı sınırlı ve süreli bir erişim ve kullanım lisansının verildiğini, Ürünler ve İçeriklerden sadece bu lisans çerçevesinde yararlanabileceğini, kullanım amacının dışına çıkan her türlü davranışının lisans ihlali sayılacağını ve işbu Sözleşmenin Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ tarafından derhal ve haklı nedenle feshedilebileceğinden haberdar olduğunu beyan ve kabul eder.

2.2 Lisans Hakkı: İşbu Sözleşme ile Kullanıcı, sadece Site üzerinden satın almış olduğu Ürün veya Ürünlere ’e işbu Sözleşme’nin onay tarihinden başlamak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar erişme ve burada belirtilen şartlarla kullanma hakkına sahip olmuş olur. KULLANICI’ya verilen bu lisans süreli, münhasır olmayan (basit ruhsat), Türkiye'de geçerli, devredilemez, alt lisans verilemez bir lisanstır. KULLANICI bu lisans kapsamında satın aldığı ÜRÜN ve İÇERİK(LER)’e lisans geçerli olduğu sürece Site üzerinden erişebilir, çalıştırabilir ve görüntüleyebilir. Ancak KULLANICI, söz konusu ÜRÜN ve İÇERİK(LER)’e 30 Haziran 2023 tarihine kadar erişebilecektir. Erişim yapılabilecek sürenin tarihleri her bir ÜRÜN özelinde Site’de yer almaktadır. Ancak KULLANICI’nın kendisinden kaynaklanmayan herhangi bir sebeple ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER)i belirtilen tarihlerde kullanamaması halinde, erişim sağlanamayan günler Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ tarafından lisans süresine eklenecektir.

İşbu Sözleşme kapsamında verilen lisans hiçbir surette, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen set içinde yer alan basılı materyal üzerinde de Kullanıcı’ya lisans verildiği anlamına gelmemektedir.

Lisans sadece ÜRÜN ve İÇERİK’i satın alan KULLANICI’ya 1 adet ile sınırlı olarak verilmektedir. Lisans birden fazla kullanıcı tarafından kullanılamaz. Bu durumun tespiti halinde Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ nin Sözleşme’yi haklı nedenle ve derhal fesih hakkı saklıdır.

2.3 Yasaklı Eylemler ve İşlemler: KULLANICI, Site’yi, ÜRÜN ve İÇERİK(LER)i yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, Site’deki içerikleri hiçbir surette kopyalamamayı, değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı, kiralamamayı, modifiye etmemeyi; bu ÜRÜN ve İÇERİKLERİ kullanarak türev ve/veya işleme eser hazırlamamayı, bu ÜRÜN ve İÇERİKLER’in düzenini ve tasarımını bozmamayı, kullandığı her türlü ÜRÜN ve İÇERİK’i (her türlü eser, içerikler, programlar, yazılımlar, videolar, klipler, kaynak kodları, tasarımlar, resimler, görseller, videolar, logo, marka, amblem, gelişim raporları, ticari sır, know-how,animasyon karakterleri müzik eseri kompozisyonunu söz ve beste dâhil) bu Sözleşme’de belirtilen amaç ve sınırlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, ÜRÜN ve İÇERİKLER’de yerleştirilmiş olan marka, amblem, logo, uyarı ve açıklamaları kullanmamayı, değiştirmemeyi, silmemeyi, kopyalamamayı, ÜRÜN ve İÇERİKLER üzerinde tersine mühendislik yapmamayı, umuma iletmemeyi, hiçbir vasıta ile yayınlamamayı, işlememeyi, bedelli veya bedelsiz satış, kiralama, alt lisans verme dâhil üçüncü şahısların kullanımına ve tasarrufuna sunmamayı, kamuya açık yerlerde izletmemeyi, teşhir etmemeyi kabul ve beyan eder. KULLANICI, Site, ÜRÜN ve/veya İÇERİKLER’in tümünü veya bir bölümünü (back up amaçlı olsa dahi) bilgisayarına indiremez, kaydedemez, kısmen veya tamamen kopyalayamaz.

Site, ÜRÜN ve/veya İÇERİKLER doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir gelir veya benzeri menfaat konusu yapılamaz; ÜRÜN ve/veya İÇERİKLER birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanılamaz.

KULLANICI, Site’ye ve/veya bu Sitede yer alan “link”ler ile erişilen içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, üçüncü kişilerin Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde müdahalelerde bulunamaz. KULLANICI’nın yasaklı eylemler ve işlemler yoluyla elde ettiği ÜRÜN’e, İÇERİK’e, ortama ve/veya platforma ait her türlü bilgi Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ mülkiyetinde ve gizli bilgi olup, KULLANICI hiçbir şart ve surette yasaya ve SÖZLEŞME’ye aykırı bir şekilde elde ettiği bu gizli bilgileri kullanamaz, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa edemez ve açıklayamaz.

KULLANICI, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerinin Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ iştirakleri ve tedarikçileri de dâhil olmak üzere, Site’de yer alan üçüncü şahıslara ait içerikleri de kapsadığını, içerikler üzerinde hak sahibi olan üçüncü şahısların Fikri Mülkiyet Haklarına, markalarına ve tescilli olsun veya olmasın tüm diğer haklarına herhangi bir müdahalede bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder .

2.4. Sözleşme’nin Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ Tarafından Haklı Feshi: KULLANICI’nın, Site’yi, ÜRÜN ve/veya İÇERİKLERİ hukuka ve Sözleşme’ye aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için bizzat kullanması ve/veya bu fiilleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin ve erişim hakkı vermesi, bu yöndeki bir fiile katılması veya bu yöndeki bir fiili teşvik etmesi, işbu Sözleşme’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmesi halinde Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ, SÖZLEŞME’yi derhal ve haklı nedenle feshederek tüm zararlarını talep edebilecektir. KULLANICI ayrıca işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, bu fiillerden zarar gören üçüncü kişiler tarafından Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞye yöneltilen taleplerden ve doğabilecek tazminatlardan münferiden sorumlu olacak olup, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞnin uğrayacağı her türlü masrafı karşılamakla yükümlü olacaktır.

KULLANICI, işbu Sözleşme’yi onayladığı tarihten itibaren, Site’de bulunan tüm ÜRÜN ve İÇERİK’leri (her türlü eser, içerikler, programlar, yazılımlar, videolar, klipler, kaynak kodları, tasarımlar, resimler, görseller, videolar, logo, marka, amblem, gelişim raporları, ticari sır, know-how, animasyon karakterleri müzik eseri kompozisyonunu söz ve beste dâhil), (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslardan her türlü talep, zarar ve ziyandan münferiden sorumlu olacağını, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞyi bu tür taleplerden ayrı tutacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ nin üçüncü şahıslara tazminat ödemesi durumunda Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞnin KULLANICI'ya rücu hakkının olduğunu ve Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ nin talebi üzerine, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ tarafından ödenmiş olan tazminatları ve masrafları kayıtsız ve şartsız olarak, defaten Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞye ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

2.5. Sözleşme’nin Kullanıcı Tarafından Feshi: Kullanıcı, işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sunulan ÜRÜN ve/veya İÇERİKLER’in (mevzuatın öngördüğü durumlar hariç) Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ tarafından değiştirilmesi ve yapılan değişikliklerin objektif kriterler ışığında Kullanıcı’nın aleyhine olması ve işbu Sözleşme kapsamında sunulan ÜRÜN ve/veya İÇERİKLER’den faydalanma haklarını kısıtlaması (örneğin mevcut erişim lisansının kısıtlanması, sona erdirilmesi gibi) halinde, Sözleşme değişikliğine dair Site’de bildirim yapılmasını müteakip 7 (yedi) gün içinde info@bidersanlatimi.com mail adresine -sebeplerini de belirterek- işbu Sözleşme’yi feshetmek istediğine ilişkin yazılı bildirimde bulunabilir. Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından yapılan değişikliklere istinaden feshedilmesi halinde, sadece Kullanıcı tarafından ödenen bedel, Kullanıcı’nın lisansı kullanımı oranında hesaplanacak ve kullanılmayan döneme ait bedel Kullanıcı’ya iade edilecektir.

3. Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞnin Hak ve Yükümlülükleri: Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ, Site kapsamında üçüncü kişi satıcılara, sağlayıcılara ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara, ürünlere veya içeriklere “link” verebilir. Bu “link”ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ tarafından sağlanmış olup; link verilmiş olması Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞnin ulaşılan web sitesinden sorumlu olduğu veya siteyi işleten kurum veya kişinin edimini taahhüt ettiği ve/veya web sitesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunu garanti ettiği anlamına gelmez. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ, KULLANICI’nın kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerini ve diğer bilgilerini, anonim veri haline getirmek kaydıyla, KULLANICI güvenliğini ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa edebilmek ve bazı istatistiki değerlendirmelerde bulunabilmek için dilediği biçimde bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

4. Sorumsuzluk ve Sorumluluğun Sınırlanması : Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ Site’de yer alan ÜRÜN ve İÇERİKLER’İ'“mevcut olduğu haliyle, olduğu gibi satış” esasları dâhilinde sunmakta ve bunlara ilişkin herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya başarı garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir.

Site’de yer alan üçüncü taraflara ait içerik ve ürünlerden ilgili içerik sahibi sorumlu olup söz konusu üçüncü taraf içerik ve/veya ürünlerinde Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ ve/veya kullanıcılar tarafından herhangi bir hata tespit edildiği takdirde bu hatanın giderilmesi ilgili içerik sahibinin sorumluluğunda olmakla birlikte, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ hatanın bir an önce giderilmesi için gereken her türlü çabayı gösterecektir. KULLANICI’nın ÜRÜN ve İÇERİKLER’i bu Sözleşme’de belirtilen amaç ve kapsamda kullanması esastır. Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ, Site’de yer alan  ÜRÜN ve İÇERİKLER’in kullanımı sırasında KULLANICI kaynaklı oluşabilecek herhangi bir sorundan, veri kaybından veya bilgisayar sisteminde meydana gelecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ, Site’nin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Ayrıca ÜRÜN ve İÇERİKLER için verilen lisans kapsamında KULLANICI’nın Site’ye eğitim öğretim süresi içerisinde 30 Haziran 2023 ye kadar erişim hakkı olacaktır. Site’ye erişim sağlanamayan tarihler Ürün bazında Site’de yer almaktadır. Site’nin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ, KULLANICI’nın Site’den faydalanmaması, hedeflediği başarıyı yakalayamaması veya beklediği sonuçları alamamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ, Kullanıcı’nın ÜRÜN’ü kullanırken paylaştığı datalar sonucu Kullanıcı’ya geri bildirim yapabilir, çalışma planları ve test önerilerinde bulunabilir. Ancak bu geri bildirim ve öneriler, Kullanıcı’nın kendi performansı ile doğrudan bağlantılı olup bu geri bildirim ve önerilere Kullanıcı tam olarak uysa dahi Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ hiçbir surette herhangi bir performans veya başarı garantisi vermemektedir.

Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ, KULLANICI’nın süreli erişim lisansı hakkına konu ÜRÜN ve İÇERİKLER’e yönelik üçüncü taraflarca telif hakkı ihlali veya mülkiyet hakkı ihlalinin öne sürülmesi ve/veya mahkeme tarafından bir tedbir getirilmesi durumunda Site ile sunulan ve ihlale konu olan ÜRÜN ve İÇERİK’i veya gerektiğinde tüm ÜRÜN ve İÇERİK’i kaldırma yetkisine sahiptir.

Maddi,manevi,doğrudan ve dolaylı zararlar dâhil olmak üzere, teknolojik gelişmeler sonucu teknolojik altyapı geliştirmeleri ve/veya asgari teknik gereksinimlerdeki değişikliklerden dolayı meydana gelecek hiçbir zarardan Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ sorumlu değildir.

ÜRÜN ve İÇERİKLER, KULLANICI'nın kişisel amaçlarına yönelik özel üretim olmayıp, ÜRÜN seçimi KULLANICI’nın tercihine sunulmuştur.

KULLANICI’nın Site, ÜRÜN ve İÇERİKLER’in kullanımından dolayı zarara uğraması ve bu durumun Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞnin kusurundan kaynaklandığının belgelenmesi halinde, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞnin toplam sorumluluğu her halukarda Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen ürün bedeli ile sınırlı olacaktır.

5. Mücbir Sebepler:  Hukuken 'mücbir sebep' sayılan ve kabul edilen tüm hallerde, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞnin işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ için gecikme, eksik ifa etme,ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve bu durumlar için Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce sonradan kaldırılmasına karar verilen web sitesine erişimin engellenmesi kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ nin kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6. Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası: Site’ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla Site’ye KULLANICI adına erişimden Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ sorumlu değildir. KULLANICI'ların, Site’ye erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir zarar veya tazminat talebinde bulunamaz. Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ Gizlilik ve Güvenlik Politikası http://www.bidersanlatimi.com/gizlilik-politikası adresindedir.

7. İletişim Bilgileri ve Müşteri Hizmetleri: Site ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, Site’deki bidersanlatimi.com Müşteri Hizmetleri'ne başvurabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ / Bidersanlatimi.com (SATICI)

MERSİS No: 0217 0492 3170 0001

Adres: Mimar Sinan Mahallesi 2315 Sokak No:5A Efeler Aydın

Telefon (Müşteri Hizmetleri ): 05357150542

Web Adresi: bidersanlatimi.com

8. Diğer Hükümler:

8.1 Sözleşme’nin Devri: KULLANICI bu Sözleşme'yi ve bu Sözleşme kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez. KULLANICI, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ nin bu Sözleşme kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişiye devredebileceğini veya üçüncü bir kişi ile sözleşme akdedebileceğini kabul eder.

8.2 Yazılı Feragat: Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. Taraflardan herhangi biri tarafından işbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin ihlal edilmesi ya da Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri bakımından temerrüde düşmesi halinde, diğer Taraf sahip olduğu hak veya haklardan feragat edebilir. Feragatnamenin yazılı olması ve feragat eden Taraf tarafından imzalanması gerekmektedir. Herhangi bir haktan feragat edilmesi, diğer haklardan da feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

8.3 Kısmi Geçersizlik: İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün mahkeme veya yetkili merciler tarafından geçersiz veya uygulanamaz kılınması, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci tarafından bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün/hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine ve Taraflar'ın işbu Sözleşme kapsamındaki iradelerine uygun olarak düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin dışındaki Sözleşme'nin diğer hükümlerinin geçerli kalmasına karar verebilir.

9. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi:: KULLANICI, Site üzerinden işbu Sözleşme’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu Sözleşme Taraflar arasında yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme,

a) KULLANICI’nın ÜRÜN’ü kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi,

b) İşbu Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi, durumlarından herhangi birinin gerçekleşmesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, KULLANICI’ya verilen lisans hakkı kendiliğinden sona erecektir. Ancak KULLANICI, Sözleşme sona erse bile, başta yasaklı eylemler olmak üzere, niteliği gereği Sözleşme’den bağımsız nitelik taşıyan ileriye dönük taahhüt ve tekeffül hükümlerinden sorumlu olmaya devam edecektir.

KULLANICI'nın, Sözleşme'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ nin işbu Sözleşme’yi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni derhal feshetme ve KULLANICI’nın işbu Sözleşme’de tanınan süreli erişim lisansı hakkını iptal etme hakkı olup, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ isterse -tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde KULANICI tarafından durumun düzeltilmesi gerektiğini, aksi takdirde Sözleşme'nin feshedileceğini KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ yazılı bildirimiyle, işbu Sözleşme'yi feshedebilir. Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ, açıkça mevzuata aykırı olan veya suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın süreli erişim lisansını tek taraflı iptal etme ve erişimini engelleme hakkını saklı tutar. Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞnin bu sebeplerle Sözleşme’yi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni feshetmesi veya KULLANICI’nın süreli erişim lisansını iptal etmesi ile erişimini engellemesi halinde, KULLANICI’ya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

KULLANICI, işbu Sözleşme’nin sona ermesi üzerine, Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ nin talep etmesi halinde, bidersanlatimi.com dan elde ettiği her türlü içeriği, bilgiyi, müziği, görüntüyü ; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

10. Apollon Eğitim Modelinin Basılı Materyal ile Uyumluluk Şartları:

Apollon Eğitim Modeli ürünü, sadece satın alındığı eğitim dönemine ait program ve erişim hizmeti sunmaktadır. İlgili döneme ait öğretim programının sona ermesi ile Apollon Eğitim Modeli ders programı sona erer.

Basılı Materyaller Apollon Eğitim modelinde derslerin verimini arttırmak, düzen ve disiplin içerisinde sürekliliği sağlamak amacı ile kullanılan mutlaka olması gereken unsurlardır. Satın alınan Apollon Eğitim Modelinde programa uygun olarak işlenen derslerde kullanılır. Öğretmenlerin derslerinde not aldırmak, soru çözmek, önemli noktaların altını çizmek, tekrar yapmak, ödev vermek gibi etkinliklerini gerçekleştirdiği, bütünlüğü sağlayan öğretim gereçleridir. Bu kapsamda KULLANICI basılı materyalleri ders sırasında bulundurmalıdır. Bu yayınlar, sadece gönderildikleri eğitim dönemindeki dersler ile uyumludur. Basılı Materyaller her eğitim döneminde yenilenmektedir. Lisans süresi devam ediyor olsa dahi; Ağustos ayında eğer KULLANICI’nın elinde bir önceki döneme ait basılı materyal varsa, yeni döneme geçiş ile birlikte Apollon Eğitim Modelinin geçmiş döneme ait basılı yayınların entegrasyonu sona erer ve kitaplar ile yeni dönem Apollon Eğitim Modeli beraber kullanılamaz.

Bu madde Ön Bilgilendirme Formunda KULLANICI’nın bilgisine sunulmuş olup, KULLANICI Ön Bilgilendirme Formunu onaylayarak bu maddeyi aynen kabul etmiştir.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü: 

İşbu Sözleşme’den doğan veya Sözleşme ile ilgili olan tüm uyuşmazlıkların esasına Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için Aydın Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır.